Calibration Services

บริการสอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibration Services) ด้านต่างๆดังนี้

รายละเอียดการให้บริการ
– ระยะเวลาในการสอบเทียบ 5-7 วัน พร้อมใบรับรองผลการสอบเทียบ
– บริการสอบเทียบทั้งภายในห้องแลบ และในโรงงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในเขตกรุงเทพ-ปริมณฑล
– บริการให้คำปรึกษาและวางแผนระบบด้านงานสอบเทียบทั้งองค์กร
– บริการรับเหมาสอบเทียบเป็นรายปีด้วยส่วนลดพิเศษ

**  หมายเหตุการประเมินราคาสอบเทียบเครื่องมือวัดพิจารณาจากจำนวนอปุกรณ์เครื่องมือวัด และสัญญาการใช้บริการ ( จำนวน 100 เครื่องขึ้นไปราคาพิเศษ )