บริการซ่อม รับซ่อม Repair Services

บริการซ่อม รับซ่อม เครื่องชั่ง เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์และเครื่องมือวัดสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานต่างๆ ด้วยทีมวิศวกรท่ีมีประสบการณ์ ด้านอิเลคทรอนิกส์อุตสาหกรรม
รับซ่อมเครื่องมือวดัตรวจสอบซ่อมแก้ไขปรับเทียบเครื่องมือหรือเครื่องมือวัดทุกชนิดพร้อมสอบเทียบฟรี
บริการรับ-ส่งงานฟรีท่ัวประเทศ และรับประกันงานซ่อม 3 – 12 เดือน