About us

บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ – เทค เซ็นเตอร์ จำกัด

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2549 ดำเนินธุรกิจทางด้านบริการสอบเทียบเครื่องมือวัดในโรงงานอุตสาหกรรม และจำหน่ายเครื่องวัดทางด้านงานอุตสาหกรรม พลังงาน ความปลอดภัยสิ่งแวดล้อม และอุปกรณ์ทางห้องปฎิบัติการและการแพทย์

บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ – เทค เซ็นเตอร์ จำกัด ให้บริการทั้งในส่วนงานขาย ให้คำปรึกษาฝึกอบรม งานบริการติดตั้งและบริการหลังการขาย โดยมีงานที่มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ได้รับการอบรมจากบริษัทผู้ผลิต บริษัทมีความมุ่งหวังที่จะสร้าง “ความพึงพอใจและคุณภาพที่แตกต่างให้กับลูกค้าทุกท่าน ”

ปัจจุบันบริษัทฯได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานภาครัฐบาล สถาบันการศึกษา และหน่วยงานเอกชนที่มีชื่อเสียงในหลายแห่งพิจารณาเลือกใช้บริการและสินค้าจากบริษัทฯ